İhaleler

  • 07.09.2018

İspir Belediye Başkanlığından Satışı Yapılacak Taşınmaz

  • Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların Satış ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45. İnci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen tahmini bedel üzerinden ve belirtilen Tarih ve Saatte İspir Belediyesinde toplanacak komisyon marifeti ile yapılacaktır.
  • İhaleye katılma isteyen isteklilerin;

a) Yasal yerleşim yerini (İkametgâh) gösterir belgeyi Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik Numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi,

c)  Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri şarttır.

      3-  İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde İspir Belediyesi İmar Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.

      4-Posta ile yapılacak müracaatlar’ da teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 37. İnci Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz

      5- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR.

 

 

Mahalle

Ada/Parsel

Saat

   Tarih

Nitelik

Yüzölçümü M2

Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli         (TL)

 

YUKARI FINDIKLI

109/97

09:30

07.09.2018

Tarla

1.075,43 m2

11.292,01 TL

338.76 TL

Moryayla

172/3

10:00

07.09.2018

Arsa

399.76 m2

8.794,72 TL

263.84  TL

Moryayla

113/8

10:30

07.09.2018

Arsa

1.234,35 m2

14.195,02 TL

425.85 TL

Moryayla

113/18

11:00

07.09.2018

Arsa

1.509,46 m2

16.604,06 TL

498.13 TL

Moryayla

102/17

11:30

07.09.2018

Tarla

1.124,68 m2

13.496,16 TL

404.88 TL

Moryayla

104/169

13:30

07.09.2018

Tarla

11.845,96 m2

142.151,52 TL

4.264,55 TL

Moryayla

104/157

14:00

07.09.2018

Tarla

880.38 m2

       10.564,56 TL

316.94 TL

Moryayla

104/20

14:30

07.09.2018

Tarla

9,525,20 m2

114.302,40 TL

3.429,07 TL

Moryayla

104/298

15:.00

07.09.2018

Tarla

2.490,39 m2

34.865,46 TL

1.45,96 TL