İşlemler

Evlenme Bilgileri

Ülkemizde, evlilik işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

I. En Erken Ne Zaman Evlenilebilir?
Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.
On sekiz yaşını doldurmamış, on yedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler.
Ancak, hakim olağanüstü durumlarda on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse .karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.


II. Kimler, Hangi Durumlarda Evlenemez?
1. Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)
2. Hısımlık bağı olanlar evlenemez.
3. Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez.
4. Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.
(Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)
1. Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.
2. Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.


III. Evlenmek İçin Nereye, Nasıl ve Hangi Belgelerle Başvurulur?
1. Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte yazılı veya sözlü olarak başvururlar.
2. Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan Evlenme Beyannamesi ile yapılır.
3. Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden memur tarafından yapılır.
4. Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır.
5. Başvuru sırasında taraflardan birinin bulunmaması ve evlenme beyannamesini imza etmiş olması halinde bu beyannamedeki imzanın köy veya mahalle muhtarları, noterler, evlenecekler işçi veya memur ise, dairesi amirlerince onaylanmış olması şarttır.
6. Evlenecek kişi, düzenlenecek özel vekaletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir.


IV. Evlenebilmek İçin Gerekli Belgeler:
- Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Örneği
- Vesikalık Fotoğraf (6'Şar Adet)

Asker Ailelerine Yardım

Yardım Alma Koşulları Nelerdir?

Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki 4109 Sayılı Kanun gereğince gerekli şartları taşıyan ve istenilen belgeleri hazırlayan asker ailelerine Belediyeler gerekli yardımı yapmaktadır. 4109 Sayılı Kanunun madde 7ye göre yardım yapabilmek için; 
   1. Yardım isteyeceklerin askerin anne, baba veya çocukları, karısı, kız ve erkek kardeşi olmaları, 
   2. Yardım isteyeceklerin iaşesi er tarafından temin edilmekte bulunması, 
   3. Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin, ne de askere gidenin geçim vasıta ve olanakları bulunmamak şarttır. 
   Bu şartlardan herhangi birine veya bir kaçına haiz olmayanlara yardım yapılmaz. 
   Eş ve Çocuklar İçin İstenen Belgeler Nelerdir? 
   1. Askerin eşi adına ikametgah ilmühaberi, 
   2. Askerin eşinin nüfus cüzdanı, 
   3. Çocuğu varsa çocuğunun nüfus cüzdanı, 
   4. Kirada oturuyor ise kira kontratının fotokopisi, 
   5. Tam kapaklı karton dosya ve 
   6. Evlenme cüzdanı (kendisi) 
   Not: Er ve eşi adlarına herhangi bir gelir yoksa, erin eşi herhangi özel veya sosyal kuruluşta çalışmıyor ise müracaat edebilir. Asker Ailesi Şefliği tarafından ilgili kurumlardan resen araştırılacaktır. 
   Anne, Baba ve Kardeşler İçin İstenen Belgeler Nelerdir? 
   1. Askerin babası sağ ise kendi adına muhtardan ikametgah ilmuhaberi, 
   2. Askerin babası ölü ise annesi adına muhtardan ikametgah ilmuhaberi, 
   3. Askerin annesinin ve babasının nufus cüzdanları, 
   4. Askerin kız kardeşleri 18 yaşında veya büyük ise bizzat kendisi nüfus cüzdanı ile, 18 yaşından küçük kız veya erkek kardeşlerin sadece nüfus cüzdanları gelecektir. Erkek kardeşleri 18 yaşından büyük ise ve öğrenci değilse yardımdan faydalanamaz. 
   5. Tam kapaklı karton dosya, 
   6. Kirada oturuyor ise kira kontratları fotokopileri, 
   7. Askerin annesi ve babası boşanmış ise boşanma kararlarının fotokopisi ve 
   8. Müracaat ederken askerin annesi ve babası ile 18 yaşından büyük kardeşlerinin bizzat gelmesi gerekmektedir. 
   Not: Anne, baba ve kardeşlerin herhangi bir kuruluşta çalışmaması ve emekli maaşı (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) almaması gerekmektedir. Bilgilerin doğruluğu Asker Ailesi Şefliği tarafından ilgili kurumlardan resen araştırılacaktır. 
   Belediyeye Müracaat Etmek İçin Hangi Belgeler Sağlanmalıdır? 
   1. Yardım alacak kişilerin son 6 ay içinde bulunduğu belediyede oturması, 
  2. Bulunduğu ildeki bütün belediyelerden asker maaşı almadıklarına dair Asker Ailesi Şefliğinin verdiği belgenin (görmek için lütfen tıklayın) onaylanması ve 
   3. Ayrıca Belediyenin Asker Ailesi servisinin vereceği formların doldurularak Askerlik Şubesine ve Muhtara onaylatılması gerekmektedir. 
   Bu belgeler tamamlandıktan sonra asker aileleri belediyeye müracaat ettiklerinde; 
   Asker maaşı alacak kişilerin mal varlığı araştırılacaktır. Şefliğimiz tarafından Tapu Sicil Müdürlüğü, Özel İdare, Mal Müdürlüğü, Belediye Emlak Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla yazışmalar yapılarak tüm yurtta mal varlığının olup olmadığı ve eğer varsa ne kadar gelir getirdiği araştırılarak uygun görülen ailelere asker yardımı yapılacaktır.

İşyeri Açma

İşyeri Açma Koşulları

I. SIHHİ MÜESSESE NEDİR?
Bakkal, şarküteri, süpermarket, kuruyemişçi, kurukahveci, ekmek bayii, manav, lokanta, pizzacı, yemek satış yerleri, pastaneler, çay bahçeleri, taksi yazıhaneleri gibi çok çeşitli adlar altında faaliyet gösteren sıhhi işyerlerinin de uygulamada bulundukları fiziki mekan itibariyle sınıf ve özelliklerine göre bazı niteliklere sahip olması gerekmektedir.
Sıhhi müesseselerin sınıf ve özelliklerine göre aranacak nitelikler, 09.3.1989 tarihli ve 20103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte açıklanmıştır.
Sıhhi nitelikte işyerlerinden birisini açmak isteyenler; yapacağı işin niteliğine göre Yönetmelikte belirtilen ölçütlere uygun olarak işyerini veya işletmesini düzenledikten sonra, sıhhi müesseseler için Yönetmelikte gösterilen formu doldurarak yetkili mercie verilecektir. 

SIHHİ MÜESSESELERE RUHSAT VERECEK YETKİLİ MERCİLER KİMLERDİR?
3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Kanun ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğine göre; bu Kanunun uygulanmayacağı işyerleri dışında kalan ve Yönetmelik Ek-4 ünde sayılan sıhhi müesseseler;
Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan tüm işyeri ve işletmeler valilik ve kaymakamlıklarca,
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan tüm işyerleri ve işletmeler belediyelerce, ruhsatlandırılacaktır.
Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmuşsa, ilgiliye en geç başvurusunu izleyen iş günü içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilir.
Ancak, ilgilinin beyanına göre düzenlenen ruhsat müktesep hak doğurmaz.

II. GAYRİ SIHHİ MÜESSESE NEDİR?
Gayrı sıhhi (sıhhi=sağlıklı olmayan) müesseseler, yani işyerleri; faaliyette bulundukları alan itibariyle gerek çıkardıkları koku, duman ve gürültü yönünden, gerekse üretim sonucunda meydana gelen zararlı atıklar nedeniyle çevresinde bulunan insanlara fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerden az ya da çok zarar veren veya zarar verme ihtimali bulunan müesseselerdir. İnsanları etkileyen bu zararlarının yanı sıra, üretim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan tehlikeli ve zararlı atıklar da hava, su ve toprağın kirlenmesine sebep olarak hayvan veya bitki gibi diğer canlılara da zarar vermektedir.
İşte bu çerçevede, 1930 yılında yürürlüğe giren 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun Gayri Sıhhi Müesseseler başlıklı 268-275. maddeleri uyarınca çevre ve toplum sağlığının korunması açısından önem arzeden gayri sıhhi müesseselerin zararlı etkilerinin yok edilmesi veya en az düzeye indirilmesi ve doğal kaynakların kirlenmelere karşı korunması için gayri sıhhi müesseselerin kontrol altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesindeki usul ve esasları belirlemek amacıyla 1995 yılında Sağlık Bakanlığınca Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur.

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERE RUHSAT VERECEK MERCİLER KİMLERDİR?
Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği gereğince;
Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler Sağlık Bakanlığınca,
İkinci sınıf gayri sıhhi müesseseler Valiliklerce,
Üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler merkez ilçe sınırları içinde valiliklerce, diğer ilçelerde kaymakamlıklarca, ruhsatlandırılacaktır.

3572 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERE RUHSAT VERECEK MERCİLER HANGİLERİDİR?
Nerede açılırsa açılsın 1. sınıf gayri sıhhi müesseselere; Sağlık Bakanlığınca,
2.Sınıf gayri sıhhi müesseselerden;
3572 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERE RUHSAT VERECEK MERCİLER HANGİLERİDİR?
Nerede açılırsa açılsın 1. sınıf gayri sıhhi müesseselere; Sağlık Bakanlığınca,
2 nci sınıf gayri sıhhi müesseselerden;
3572 sayılı Kanunun istisnalara ilişkin 2 nci maddesinde sözü geçen (Yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle, oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taş ocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri) işyerleri için il sınırları (belediye ve mücavir alan sınırı içinde veya dışında olduğuna bakılmaksızın) içinde nerede açılırsa açılsın valiliklerce,
Yukarıda sayılanlar (Yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle, oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taş ocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri) dışındaki işyerlerine;
Büyükşehir belediyesi olan illerde; büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde büyükşehir belediye başkanlığınca,
Büyükşehir belediyesi olan ve büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan ilçeler ile, diğer il merkezlerine bağlı ilçelerde, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye başkanlıklarınca, bu alanlar dışında valiliklerce,
3. sınıf gayri sıhhi müesseselerden;
3572 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sözü geçen (Yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle, oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taş ocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri) işyerleri için; il sınırları içinde merkez ilçe varsa, merkez ilçe sınırları içinde valiliklerce, diğer bütün ilçelerde kaymakamlıklarca,
Bu istisna işyerleri dışında;
Büyükşehir belediyesi olan illerde; büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde büyükşehir belediye başkanlığınca,
Büyükşehir belediyesi olan ve büyükşehir belediyesi ve mücavir alan sınırları dışında kalan ilçeler ile, diğer il merkezlerine bağlı ilçelerde, belediye sınırları ve mücavir alan içinde belediye başkanlıklarınca, bu alanlar dışında kaymakamlıklarca,
İl sınırları içinde merkez ilçe bulunan illerde merkez ilçede; belediye sınırları ve mücavir alan içinde belediye başkanlıklarınca, bu alanlar dışında valiliklerce, ruhsat verilecektir.

27.6.1984 TARİHLİ VE 3030 SAYILI KANUN UYARINCA BÜYÜKŞEHİRLERDE AÇILACAK OLAN GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERİN RUHSATLANDIRILMASI KOŞULLARI NELERDİR?
3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanunun 6/e maddesi gereğince, büyükşehir belediye sınırları içerisinde gıda ile ilgili olanlar haricinde açılacak olan 1, 2 ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseselere açılış ve çalışma ruhsatı vermeye büyükşehir belediye başkanlıkları yetkilidir.

BİRİNCİ SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERDEN İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER NELERDİR?
Birinci sınıf gayri sıhhi müesseselerden istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:
1 . Yer seçimi için;
Beyanname,
Tesisin bulunduğu yeri gösteren onaylı plan ve belge,
Sanayi bölgesi dışındaki tesisler için ilgili imar dairesinin görüşü,
Varsa fizibilite raporu,
İş akım şeması ve açıklama raporu,
Çevre kirlenmesini önleyecek tedbirler hakkında açıklama.
2. Tesis izni için;
Dilekçe

Çevre Temizlik Vergisi

Çevre temizlik vergisi dolu veya boş olmasına bakılmaksızın tüm konut ve işyerlerinden alınmaktadır. Çevre temizlik vergisinin mükellefi binayı fiilen kullanandır.
BOŞ BİNALAR İÇİN ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN KAPSAMI NEDİR?
Boş binalarda çevre temizlik vergisi mükellefi binanın sahibidir. Ancak boş binaların çevre temizlik vergisi aşağıdaki biçimde değerlendirilir.

Çevre temizlik vergisi beyannamesi (görmek için lütfen tıklayın), mükellef olunduğunda bir defa verilir. Takip eden yıllarda binayı kullanan değişmediği sürece yeniden beyanname verilmez.

Çevre temizlik vergisi, birinci taksiti Mart-Nisan-Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Dileyen mükellef birinci taksit döneminde veya daha önce tümünü de ödeyebilir.

Çevre temizlik vergisi her yıl Maliye Bakanlığınca saptanan yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılarak hesaplanır.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ÖDEME KOŞULLARI NELERDİR?

Çevre temizlik vergisi (çöp vergisi) taşınmazı kullanan tarafından Ocak ve Temmuz aylarında ilgili belediyeye iki eşit taksitle ödenir.

Çevre temizlik vergisinin yıllık artırım oranı her yıl bakanlar kurulunca belirlenen emlak vergisi yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılır.

Mükellefler mesken veya işyerlerinin boş olduğunu belgelendirmesi halinde bu taşınmazların boş oldukları sürece çevre temizlik vergisinin yukarıda belirtilen ilkeleri doğrultusunda değerlendirilir. Bu da tahakkuk eden verginin yaklaşık yarısının ödenmesine isabet eder.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİ KİMLER ÖDER?
Çevre temizlik vergisi, bina/apartman katında ikamet edenler veya işyerini kullananlar tarafından yılda iki kez ödenmektedir. Vergiyi ödeyebilmek için çevre temizlik vergisi bildirim formunun (görmek için lütfen tıklayın) doldurulması gerekmektedir. Bildirim formu bir defaya mahsus olmak üzere doldurulur. Sonraki işlemler ve değişiklikler için çevre temizlik vergisi mükellef sicil numarası ile takip edilebilir.

SATIŞ VE TAŞINMA DURUMLARINDA YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR?
Herhangi bir adres değişikliği ya da emlak ve satımlarında bağlı bulunulan belediyenin, bu durumdan haberdar edilmesi gerekmektedir. Kişi mülkün sahibi ise mülk satıldığında, kişi kiracı ise taşındığında bağlı olunan belediyenin Hesap İşleri Müdürlüğüne, bir dilekçe (görmek için lütfen tıklayın) ile başvurarak değişikliklerin bildirilmesi gerekmektedir.

YANLIŞ BİR VERGİLENDİRME İŞLEMİ OLURSA BU DURUM NASIL DÜZELTİLİR?
Eğer herhangi bir şekilde yanlış vergilendirmeye tabi olunursa, yanlış vergilendirilmenin düzeltilmesi için bağlı bulunulan belediyeye bir dilekçe (görmek için lütfen tıklayın) ile başvurularak, yanlışlığın düzeltilmesi istenebilir

İskan Raporu

Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini inşaatın bitim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, arsa paylarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren ve Belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimince düzenlenen bir belgedir.


İSKAN RAPORU ALMANIN KOŞULLARI NELERDİR?
İskan raporu almak için inşaat sahibi, müteahhidi veya yetkilisi bir dilekçe ile Belediyeye başvurmalıdır. Başvuruyu alan Yapı Kullanma İzni teknik elemanları binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını yerinde kontrol ederek saptar. Binanın herhangi bir teknik eksikliği yoksa mak sahibi veya müteahhidinden yapıyla ilgili olarak MESKİ, TEDAŞ, TÜRK Telekominikasyon A.Ş., Sivil Savunma Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü gibi kuruluşlardan su, elektirik, telefon, sığınak, yangın, asansör tesisatları ile ilgili teknik raporlarla, yapının fenni sorumlusundan yapının kontrolü altında ruhsat ve eki projesine uygun olarak yapıldığına dair noter onaylı taahhütnameyi Yapı kullanma İzni Amirliğine vermesi istenir. Teknik raporlarla taahhütname verildikten sonra yapı için Genel İskan Raporu düzenlenir.


BU İŞLEMİN MALİ KÜLFETİ NE KADARDIR?
Kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi harç ve vergiye tabi değildir. Ancak, taşınmazın niteliğinin kagir bina olarak tapu kütüğüne gerekeceğinden tashih için tapu harcı ödenir. Ayrıca bir döner sermaye bedeli tahsil edilecektir.


YAPI KULLANMA İZNİ NASIL ALINIR?
Genel iskan raporu düzenlenmiş binalardaki bağımsız bölüm sahipleri 3 adet tapu fotokopisi ile Belediye İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni Amirliğine başvurarak yapı kullanma izni harçlarını emlak vergisi ve katılım paylarını ödeyerek ve vergi dairesinden ilişiğini keserek kendi bağımsız bölümü için yapı kullanma izin belgesi alabilir. Yapı kullanma izni ile ilgili kuruluşlara başvurarak su, elektirik ve telefon abonelikleri de yaptırılabilir.
Önemli Uyarı: Yapı kullanma izni olmayan yapılar bina ve binadaki bağımsız bölümlere su, elektirik ve telefon bağlantısı yapılamaz.


İSKAN RAPORU ALINIRKEN GEREKLİ BELGELER NELERDİR
1. Dilekçe
2. Temel vizesi (İlçe Belediyelerden)
3. Kanal Bağlantı Vizesi (ASKİden)
4. Vergi İlişik Kesme Belgesi (Her bağımsız bölüm için)
5. Ön ve arka cephenin 13*18 ebadında ikişer fotoğrafı,
6. Isı Yalıtım Vizesi (İlçe Belediyelerden),
7. Toprak Vizesi (İlçe Belediyelerden)
8. 150 m2 nin üzerinde işyeri bulunan yapılar için harç

İnşaat İşlemleri

Kaçak İnşaatlar için Şikayet
Yapı Kontrol Servisi, yapılaşma ile ilgili şikayetleri incelediğinden başvurular dilekçe ile yapılabileceği gibi, şahsen veya telefon ile de yapılabilir. Komşu binaların kendi parselini ihlal etmesi durumunda şikayet dilekçelerine Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılan Tespit Krokilerini eklemeleri gerekmektedir.

İmar Durumu Belgesinin Alınması
Arsanızda yapacağınız binada kaç kata kadar izin verildiğini ve ne tür bir bina olabileceğini öğrenmek için İmar Durumu Belgesi alınır.

Gerekli belgeler
1- Dilekçe
2- Son Tarihli Tapu
3- Çap


İnşaat Ruhsatı almak için
1- Dilekçe,
2- Son Tarihli Tapu,
3- Çap,
4- İmar Durumu,
5- Jeolojik Rapor,
6- Zemin Etüt Raporu,
7- Plankote,
8- Harita Mühendisliğinin hazırladığı Aplikasyon Krokisi,
9- 5 Takım Mimari Proje,
10- 5 Takım Statik Proje,
11- 5 Takım Tesisat ve Isı Yalıtım Projesi,
12- 5 Takım Elektrik Projesi,
13- Binada asansör varsa Asansör Projesi,
14- Sürveyan Belgesi,
15- Proje sorumlularının Fenni Mesuliyet Belgesi
16- İnşaat sorumlularının noter tasdikli taahhütnamesi belgeleriyle Belediyeye müracaat edilir. 


İnşaat Ruhsatı İki Aşamada Verilir
1- Temel Ruhsatı,
2- Temel Üstü Ruhsat.
Binanın inşaat ruhsat süresi 5 yıldır. En az iki yıl içerisinde Temel Üstü Ruhsatının alınması gerekir. Eğer alınmamışsa ruhsat süresi dolmadan Ruhsat Yenilenmesi şarttır. Aynı işlem beş yıl içerisinde bitirilmeyen ve Yapı Kullanma almayan binalar içinde geçerlidir. Aksi takdirde ruhsat hükümsüz sayılır.


İnşaat Yapımı Esnasında Alınacak Tedbirler
İnşaata başlamadan arsanızın etrafının, çalışanların dışında kimsenin girmesini engelleyecek şekilde bariyerlerle çevrilmesi gerekmektedir. Hafriyat yaparken çevreyi kirletmemeye dikkat edilmelidir. Temel üstü aşamasına gelmeden çevre duvarlarının yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde temel üstü ruhsatı verilmeyecektir. İnşaatla ilgili bütün güvenlik tedbirleri alınmalıdır. 

Yapı Kullanma Belgesi Almak İçin
Dilekçe, Tapu ve Mimari Proje ile Belediyeye müracaat edilir. Yapı kullanma izni verilmesi için 5 Yıl içerisinde binanın tamamının bitmiş olması gerekmektedir. Eğer binada kaçak bir işlem ve eksiklik varsa yapı kullanma izni verilmez.

Bina Yıkım Ruhsatı
Bina yıkmak için öncelikle binanın tamamen boşaltılmış olması gerekir. Binanın eski eserlerle ilişkisinin olmaması gerekir. Eğer varsa Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumunun Onayının olması gerekir. Belediye İmar Müdürlüğüne müracaattan sonra İmar Müdürlüğünden alınacak Su, elektrik ve Emlak ilişki kesme belgelerinin onaylatılmasından sonra Fenni Sorumlu gözetiminde binanın yıkımına izin verilir. 

Harita ve Kadastro İçin İstenen Belgeler
Hisseli arazisini müstakil hale getirmek isteyenlerden istenen belgeler;
Tapu (Tapu Sic. Müdür.), Çap (Kadastro Müdür.), İmar Durumu (Belediye İmar Müdürlüğünden) ve Dilekçe.
İfraz (Ayırma), tevhit (Birleştirme), parselasyon, yola terk gibi imar uygulamalarından istenenler;
Tapu, Çap, İmar Durumu ve Dilekçe.

Cenaze ve Defin İşlemleri

Mezarlıklar Müdürlüğünün Sorumlulukları
Mezarlıklar Müdürlüğü ; mevcut mezarların işletilmesini, mezar yeri olmayan vatandaşlara mezar yeri temin edilmesi ve usulüne uygun olarak defin işleminin yapılması ile cenaze taşıma, yıkama, kefenleme, mezarların hazırlanması ve mezarlıkların genel temizliklerinin yapılmasından sorumludur.
1 Nolu Asri Mezarlık, Bahçecik ve Bostancı mezarlıklarının temizlik, defin ve cenaze taşıma hizmetleri ile şehrimiz içindeki diğer tarihi mezarlıkların bakım, dolgu ve temizliklerini, ayrıca Bahçecik Belde Camii altında bulunan Gasılhanede, cenaze yıkama-kefenleme hizmetlerini Müdürlüğümüz kontrolünde özel bir firmaya 13 personel, 3 cenaze taşıma aracı ile yaptırmakta olup hizmetlerin devamını sağlamaktadır.

Cenaze ve Defin Hizmetleri Nelerdir? ve Hangi İşlemler Uygulanır?
Vefat eden vatandaşın ölüm raporu, bağlı bulunduğu belediyenin kurum tabibinden veya sağlık ocağı doktorundan ya da herhangi bir doktordan alınır,
Vefat gece saatlerinde olmuş ise Mezarlıklar Müdürlüğünün Alo 188 nolu telefonunu arayıp bilgi verilir. Araç gelerek cenaze teslim alınır,
İşlemler için sabah, ölüm raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğüne müracaat edilir, ölüm raporu, Gömü İzin belgesine dönüştürülür,
Hastanede vefat olduğunda, gömü izin belgesi hastane tarafından düzenlenir. Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanı istenir,
Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarındaki gömü işlemlerinde, aile kabristanı olduğuna dair belgeyi de getirmeleri gerekir,
Defin işlemleri sırasında yıkama, araç, morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir, (Ücretler Belediye Meclisince tesbit edilir.)
Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek olanlar muhtardan fakir ilmühaberi getirdikleri takdirde tüm işlemleri ücretsiz yapılır.