İhaleler

  • 11.01.2018

İspir Belediye Başkanlığından Satışı Yapılacak Taşınmaz

İLAN

İSPİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN

SIRA

MAHALLE

MEVKİ

ADA/ PARSEL NO

YÜZÖLÇÜMÜ

NİTELİĞİ

TAHMİNİN

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT(TL)

İHALE

TARİHİ

SAATİ

1

DURUKÖY

KÖYİÇİ

113/22

342.24 m2

ARSA

4.791,36

143.74

11/01/2018

10:00

2

DURUKÖY

SIRTLAR

151/1

1.100,0 3 m2

ARSA

12.100,33

363,10

11/01/2018

10:30

3

DURUKÖY

PAYLAR

153/8

522.55 m2

ARSA

5.748,05

172.44

11/01/2018

11:00

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-      Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların Satış ihalesi 2886 sayılı Yasanın 45. İnci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizasında gösterilen tahmini bedel üzerinden ve belirtilen Tarih ve Saatte İspir Belediyesinde toplanacak komisyon marifeti ile yapılacaktır.

2-      İhaleye katılma isteyen isteklilerin;

a) Yasal yerleşim yerini (İkametgâh) gösterir belgeyi Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik Numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi,

c)  Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri şarttır.

      3-  İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde İspir Belediyesi İmar Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.

      4-Posta ile yapılacak müracaatlar’ da teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 37. İnci Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz

      5- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR.